Prambanan, cel mai mare templu hindus al Indoneziei.

Vedere de ansamblu
Prambanan
Unul dintre templele din complexul ca avusese 240 de temple
Prambanan basorelief, detaliu
Templul budist Sewu
Templul budist Sewu

--

--

întâmplări din călătoriile mele

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store