Jakarta, Indonesia

Muzeul National
Muzeul Ceramicii, fostul Palat de Justitie
Muzeul de Istorie, fosta primarie a Bataviei
Piata Batavia sau Piata Fatahillah
Catedrala catolica
Istiqlal Mosque, Jakarta
Video cu imagini din Jakarta

--

--

întâmplări din călătoriile mele

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store