Ziua în care am respirat pentru ultima dată liber.

Carnavalul din Veneția

Basiica Santa Maria della Salute si Canal Grande
Canal Grande
Podul Rialto
San Giorgio Maggiore
Santa Maria della Salute
Palatul Dogilor si Campanila

--

--

întâmplări din călătoriile mele

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store