Borobudur: O amintire a trecutului budist al Indoneziei

Cel mai mare templu budhist din lume, Central Java

Lumina roșie a răsăritului
Profilul imens al vulcanului Merapi și încercarea disperată de a vedea printre aburii junglei templul
Templul Borobudur, video de prezentare

--

--

întâmplări din călătoriile mele

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store