Bali

Insula celui mai frumos apus de soare.

--

--

întâmplări din călătoriile mele

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store